פיתוח שותפויות בין ארגונים - קואליציות ופורומים

בשנים האחרונות מתחזקת במגזר השלישי התובנה, כי בעיות חברתיות רחבות היקף אינן ניתנות לפתרון על ידי ארגון יחיד. בעיות אלה מחייבות שותפות של מגוון שחקנים, גמישות ועבודת צוות לקידום שינוי של ממש בשדה החברתי. על בסיס תובנה זו החלה קרן גנדיר להתניע ולאפשר התארגנויות משותפות של ארגונים שלהם תחום עיסוק משותף.
מצורף בנושא פרקטיקות מבטיחות של פורומים לקידום השפעה חברתית משותפת- ע"י דר' גילה מלך.

להלן הפורומים הפועלים כיום:

 

      פורום השירות האזרחיפורומים שירות אזרחי

הפורום הוקם בשנת 2010 ושותפים בו ארגונים משמעותיים בתחום השירות האזרחי של צעירים בעלי מוגבלויות פיזיות או בסיכון. המטרות המרכזיות של הפורום: הגדלת כמות התקנים, טיוב איכות המעטפת, פיתוח ושותפות בידע, מיצוב השירות האזרחי כתורם למתנדב ולחברה, הרחבת מודעות לגבי האפשרות לשרת, רישות ארגונים וקיימות לתחום. אוכלוסיית היעד של הפורום הם צעירים פטורים משרות צבאי (בסיכון, בעלי מוגבלויות, מגזר ערבי) המשרתים שרות אזרחי.

פורום ארגוני צעירות בסיכוןפורומים צעירות בסיכון

הפורום הוקם בשנת 2011 הוא גובש והחל לפעול על בסיס התובנה שמצוקת הדיור החריפה של נשים צעירות מביאות אותן למצבים הפוגעים קשות בכבודן. המטרות המרכזיות של הפורום הינן העצמה, ביסוס וטיפוח צוותים מקצועיים, שיתוף פעולה בין ארגונים, קידום ושינוי מדיניות, יוזמה ויצירת מענים חדשים לצרכים העולים מהשטח. אוכלוסיית היעד של הפורום הן צעירות בסיכון.

פורום ארגוני צעירים בסיכוןפורומים צעירים בסיכון

הפורום הוקם בשנת 2013 בשיתוף עם קרן וולפוביץ' ועם אשלים בג'וינט. הוא כולל מאגד תכניות שכוללים התמודדות עם מצבי סיכון ועוני המגבילים את יכולתם של צעירים וצעירות לממש את הפוטנציאל שלהם. המטרות המרכזיות של הפורום הן שינוי מדיניות וביסוס התחום כתחום ייחודי, פיתוח הפורום וניהול ידע, קידום הפרופסיה, עידוד רישות ושיתופי פעולה בין תכניות וארגונים לצעירים בסיכון.
אוכלוסיית היעד של הפורום הם צעירים בסיכון.

 

פורום התארגנות המנכ"לים

פורום התארגנות מנכלים2הפורום הוקם בשנת 2012 כיוזמה עצמאית של מנהלי/ות ארגונים ומטרתו להוות קבוצת השפעה לקידום המגזר החברתי ופועלו, לפתח שיח עם מקבלי החלטות, ולהרחיב ולהתמקצע בעשייה חברתית. אחת המטרות העיקריות היא חיזוק רשתות ומרחבי השפעה במגזר החברתי. ההתארגנות פועלת למען ארגוני המגזר החברתי ובמטרה לייצר תודעה מיגזרית אצל מנכ"לים חברתיים וזהות משותפת, אשר ידחפו את המגזר קדימה, ועמו את הערך המוסף שמביאים לחברה בישראל. אוכלוסיית היעד - מנכ"לי עמותות.

פורום ארגוני הבוגרים בישראלפורום מנהלי התנדבות 3 מתוקן

הפורום הוקם בשנת 2014 ומטרותיו המרכזיות כוללות התמקצעות תחום ארגוני הבוגרים בישראל והפיכתו לדיסציפלינה מקצועית, מוכרת ומשפיעה בקרב ארגונים חברתיים. הפורום מקנה למשתתפיו כלים יישומיים להקמה, הפעלה וניהול של ארגוני בוגרים באמצעות סדנאות, הרצאות, ניתוח מקרים, דיונים משותפים ושיתוף ידע. פלטפורמה זו מאפשרת שיתוף בתכניות המשך, אירועים ופעילויות העשרה.
אוכלוסיית היעד – צעירים בישראל בוגרי התכניות השותפות בפורום.

פורום ועד מנהל מרכזי צעיריםפורום ארגוני מנהיגות

הפורום הוקם בשנת 2013 ומטרותיו המרכזיות כוללות הקמת מסגרת גג מייצגת למרכזי הצעירים, הסדרת נושא ההדרכה, הסדרת תו תקן – הגדרת נושאי הליבה במרכזים ופיתוח משאבים. אוכלוסיית היעד של הפורום הם צעירים בישראל ובמרכזי הצעירים.

 

דוגמא לפעילות פורום – סרטון פורום המנכ"לים